BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj582
mod_vvisit_counterWczoraj2859
mod_vvisit_counterW tym tygodniu11729
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16148
mod_vvisit_counterObecny miesiąc17200
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc68923
mod_vvisit_counterŁącznie7251838

Online (20 minut temu): 43
Twój IP: 18.232.59.38
,
Dzisiaj: Jul 07, 2022
Zaproszenie do składania ofert PDF Print E-mail
Ogłoszenia
Monday, 19 April 2010 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Koszyce
 w okresie od 15 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), w oparciu o Zarządzenie Nr9 /2010  Wójta Gminy Koszyce z dnia 14kwietnia  2010r w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych Gminy Koszyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                  

WÓJT GMINY KOSZYCE zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego.

§ 1

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów na realizację zadania z zakresu:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży”

 

2. Na realizację zadania z tego zakresu przeznaczono środki publiczne w wysokości:

- w 2006 r. – 40 000,-zł

- w 2007 r. –  40.000,- zł

- w 2008r. -  15.000zł

- w 2009r. – 25 000zł

 

Na 2010r. przeznacza się kwotę 25 000zł

 

3. Zasady przyznawania dotacji.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  pożytku publicznego a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne  podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

4.Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane w okresie od  15 maja  do 31 grudnia 2010 roku.

Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez

zawarcie umowy w formie pisemnej.

Dotacja nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

 

5. Termin i procedura składania ofert.

1. Ofertę na zadanie  należy składać w zamkniętej kopercie, do dnia 10 maja  2010 roku, godzina  1200,  

w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Koszycach .

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego
w konkursie.

Oferta na zadanie powinna zostać wypełniona na formularzu, który można odebrać w pokoju 17 na I piętrze UG .

Oferta powinna zawierać w szczególności:

                     

-   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

         -      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

         -      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

         -      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

         -      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o  wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł;

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

-   kopię  wypisu z rejestru , potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, oraz kserokopię statutu

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2009 rok,

-   pełnomocnictwo do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (koła, oddziały),

-   deklarację, o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania (art. 14 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

  3.  Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.

 

§ 2

 

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 maja 2010 roku oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania         (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Formularze oferty dostępne są w Urzędzie Gminy w Koszycach pok. 17.
 2. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:
  1. Oferta musi być wypełniona w języku polskim, w sposób czytelny, tj. komputerowo, pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym,
  2. Nie należy zmieniać układu pytań,
  3. Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
  4. Podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty.
  5. Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaje bez rozpatrzenia.
  6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

§ 3

 

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, wypełnione prawidłowo i złożone w terminie wyznaczonym przez Gminę.

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- możliwość realizacji zadania                                                          

- kalkulacja kosztów realizacji zadania                                             

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska największą ocenę.             

 

§ 4

 1. Oferty będą oceniane przez powołaną do tego komisję.

 

 1. Ostatecznego wyboru najlepszej oferty dokona Wójt Gminy Koszyce, po zapoznaniu się z opinią komisji  - w terminie do 12 maja 2010 roku,
 2. O podjętej decyzji składający oferty zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 5.

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy.

 

 

Stanisław Rybak

 Wójt Gminy Koszyce

 

 

Koszyce,  2010.04.19.

Zarządzenie Nr 9/2010

WÓJTA GMINY KOSZYCE

z dnia 14 kwietnia 2010r

 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koszyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Powołuję Komisję Konkursową do spraw przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży  w składzie:

 1. ADAM ANDRZEJ GĄSIOR - Sekretarz
 2. ANNA DYBAŁA – Referent ds. Obsługi Rady i Kadr
 3. RYSZARD STOJEK – Inspektor ds. Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji

 

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  WÓJT GMINY KOSZYCE

  mgr STANISŁAW RYBAK

 

Załącznik  nr 1

do Zarządzenia Nr 9 /2010

Wójta Gminy Koszyce

z dnia 14 kwietnia 2010r.

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU  UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY .

 

 

§ 1

 

 1. Konkurs ogłasza Wójt Gminy poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszycach i na stronie internetowej gminy.
 2. Wójt Gminy podaje w ogłoszeniach o konkursie zadania uznane za priorytetowe na dany rok wraz z kwotami planowanymi na ich realizację.
 3. Ogłoszenie o konkursie będzie opublikowane co najmniej z 21 – dniowym wyprzedzeniem.
 4. Terminy realizacji zadań będą określone w ogłoszeniach o konkursie.

 

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

§ 3

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Koszycach.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

 

§ 4

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 1. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są również przedłożyć:

  1. kserokopię statutu i  wypisu z rejestru  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2009 rok,
  3. pełnomocnictwo do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych .

 

§ 5

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

§ 6

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

 1. merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
 2. społeczne znaczenie projektu oraz wskazanie wymiernych efektów, możliwości ich pomnożenia i perspektywy ich kontynuacji w latach następnych,
 3. kalkulację kosztów - stosunek ponoszonych nakładów finansowych i organizacyjnych do zamierzonych efektów, w tym wysokość wkładu własnego w kosztorysie projektu, współudział innych źródeł finansowania w tym środków publicznych, 
 4. możliwość realizacji zadania oraz merytoryczne przygotowanie projektu, kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy oraz posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,
 5. udokumentowane współdziałanie merytoryczne i finansowe z innymi organizacjami i instytucjami,
 6. innowacyjność realizacji projektu.

 

§ 7

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta.
 2. Komisja w trakcie oceny oferty  może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji.
 4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt.
 5. Wójt informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
 6. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

 

 

 

 

§ 8

 1. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
 2. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 

§ 9

 

Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz.2207).

 

§ 10

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

§ 11

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

 

 

Szukaj

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Obywatelom Ukrainy

Pomoc Obywatelom Ukrainy

ePUAP

e_puap

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Imieniny

Dzisiaj jest: 7 Lipiec 2022        Imieniny obchodzą: Cyryl, Metody, Estera

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl

aPUAP

e_puap

MKDNiS