BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj284
mod_vvisit_counterWczoraj2936
mod_vvisit_counterW tym tygodniu15277
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień22765
mod_vvisit_counterObecny miesiąc55220
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc90821
mod_vvisit_counterŁącznie7380679

Online (20 minut temu): 43
Twój IP: 18.207.157.152
,
Dzisiaj: Aug 19, 2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KOSZYCE PDF Print E-mail
Ogłoszenia
Tuesday, 16 October 2012 08:23

Znak sprawy : Fn.  271. 1. 2012

Data : 12.10.2012r.
1. Zamawiający :
Gmina KOSZYCE
ul. Elżbiety Łokietkówny 14,  32-130 Koszyce
telefon    (041) 3514115 faks     (041) 3514052
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia   2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia :

1)      Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Koszyce oraz jej jednostek organizacyjnych .
Budżet Gminy Koszyce na 2012 rok został oszacowany w następujących wielkościach:
dochody –  23 583 992,74 zł, wydatki –  28 212 687,74 zł.

2)      Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Koszyce oraz rachunków pomocniczych,
b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych  Gminy Koszyce,
c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ,
d) realizacja zleceń płatniczych,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
g) przechowywanie depozytów,
h) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
i) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
j) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach  na lokaty jednodniowe i weekendowe,
k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc.

3. Termin wykonania zamówienia :  3 lata od dnia podpisania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Kryterium oceny ofert:

Koszt bieżącej obsługi rachunków – 70 %
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 20 %
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 10 %

6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ OFERTA  NA  OBSŁUGĘ  BANKOWĄ  BUDŻETU GMINY  KOSZYCE” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy,  32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14,   lub pocztą na adres zamawiającego do dnia 24.10.2012r. do godz. 10:00.
7. Załączniki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy : Fn 271. 1. 2012

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO .

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia   2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.).

 

„OBSŁUGA BANKOWA  BUDŻETU  GMINY  KOSZYCE”

CPV : 66.11.00.00- 4   usługi bankowe

Zamawiający:

Gmina KOSZYCE, ul. Elżbiety Łokietkówny 14,

tel. 41  3514115   faks 41  3514052

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

REGON : 291010091  NIP : 682-16-06-646

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY KOSZYCE

 

 

 

 

 1. I. Informacje o zamawiającym.

Zamawiający:

Gmina KOSZYCE, ul. Elżbiety Łokietkówny 14,

tel. 41  3514115, faks 41  3514052

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

REGON : 291010091  NIP : 682-16-06-646 

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 EURO.

 1. II. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Koszyce oraz jej jednostek organizacyjnych

Budżet Gminy Koszyce na 2012rok został oszacowany w następujących

wielkościach:

dochody –   23 583 992,74 zł, wydatki –  28 212 687,74 zł.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Koszyce oraz rachunków

pomocniczych,

b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Urzędu Gminy Koszyce, Centrum Oświatowego w Koszycach, Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach ,Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach i Muzeum Ziemi Koszyckiej.

c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ,

d) realizacja zleceń płatniczych,

e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,

f) dokonywanie wypłat gotówkowych,

g) przechowywanie depozytów,

h) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,

i) możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek

gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,

j) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach

na lokaty jednodniowe i weekendowe,

k) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach co miesiąc.

 

 1. Informacje dodatkowe – istotne warunki umowy:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:

 

a) za otwarcie rachunku,

b) za prowadzenie rachunku,

c) z rachunku Zamawiającego od wpłat dokonanych na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat oraz innych należności,

d) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,

e) od przelewów dokonanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową zamawiającego,

f) od przelewów dokonanych przez zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,

g) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego w formie papierowej,

h) za otwarcie rachunku lokat terminowych,

i) od kwoty przelewu w związku z poleceniem przelewu wydanym przez  Zamawiającego.

 

 1. Oferent zobowiązuje się do:

 1. codziennego przygotowywania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu

b) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego

 1. III. Termin wykonania zamówienia.

 

36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy posiadają lub  uruchomią do dnia 30.10.2012r oddział lub punkt kasowy w miejscowości  Koszyce i złożą w terminie ofertę pisemną zgodnie  z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub             czynności, tj. zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego             lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie             Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do           działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Inne dokumenty :

wzór umowy bankowej, która powinna zawierać elementy oferty , na podstawie której dochodzi  do wyboru wykonawcy. Pozostałe elementy umowy winny być sporządzone  w trybie art.52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. nr 72, poz.665    z późn.zm.);

 1. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

1)    Oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać faksem lub przesłać na e-mail. Adresy i telefony zostały podane w punkcie I SIWZ.

2)    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została udokumentowana przez Zamawiającego.

 

3)  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 są :

 

 • W sprawach merytorycznych i proceduralnych -  Skarbnik Gminy – Pani Janina Nowak tel. 41 3514115 wewn. 31   i inspektor ds. Księgowości budżetowej Pani Lilla Buczek tel  41 3514115 wewn. 19.  fax: 41 3514052  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 1. VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami oraz wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości,  z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej:

„Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Koszyce "

 

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę .
 2. Zamawiający  nie dopuszcza  składanie ofert częściowych,
 3. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych,
 4. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
 5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

 

 1. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 24 października 2012r do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, pokój Nr 8 na I piętrze  lub przesłać na adres Zamawiającego .
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24. 10. 2012 o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego sala konferencyjna II piętro.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Oferent zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak aby prowizje i opłaty nie uległy zmianom w trakcie umowy.
 2. Należy unikać zapisów wariantowych.
 3. W przypadku gdy dana wartość wynosi zero należy wpisać 0 zł lub 0 %.
 4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną słownie i cyfrą za wiążącą uznaje się wartość podaną słownie.
 5. Sposób obliczenia kosztu bieżącej obsługi rachunków :

Należy podać wartości jednostkowe, a następnie dokonać obliczenia zgodnie z podanym niżej wzorem, uwzględniając wartości z poniższych pozycji :

 1. abonament za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi bankowej  (miesięcznie)  ……. zł (słownie : …………………………………………………..)
 2. przelew do innego banku (za 1 przelew) …….. zł (słownie : ………………………………………)

K= 1+2

gdzie :

K – koszt bieżącej obsługi

1- abonament za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi bankowej

2- przelew do innego banku

 1. X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz            z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert :

Koszt bieżącej obsługi rachunków – 70 %

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 20 %

Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – 10%

 1. Koszt bieżącej obsługi rachunków – dla ustalenia oceny oferty przyjmuje się poniższy wzór :

P=(Cn/Cb) x 70 pkt

gdzie :

P-liczba punktów

Cn- oznacza najniższą cenę spośród cen zaproponowanych we wszystkich ofertach

Cb – cena badanej oferty

 

 1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności :

 

P= (Obo1/On1) x 20 pkt

gdzie :

P-liczba punktów

Obo1- oprocentowanie badanej oferty

On1 – oprocentowanie najwyższe spośród złożonych ofert

 

 1. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych – dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności  dla lokat jednodniowych i weekendowych stopa równa WIBID 1 M korygowany wskaźnikiem banku

P=(Obo2/On2) x 10 pkt

gdzie :

P-liczba punktów

Obo2- oprocentowanie lokat z badanej oferty

On2 – oprocentowanie lokat najwyższe spośród złożonych ofert

 

 1. Stosując przyjęte wyżej wzory zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
 2. W przypadku przedstawienia jednakowych warunków przez kilku oferentów o wyborze oferty będzie decydować najniższy koszt bieżącej obsługi rachunków.

 

 1. XI. Wybór oferty.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która spełnia warunki specyfikacji  i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

 

 1. XII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy .

Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego.

 1. XIII. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

XIV.       Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy   Kodeksu         Cywilnego.

 

XV.        Załączniki do specyfikacji

 

 

Załącznik Nr 1 – wzór oferty

..............................................

Nazwa i adres

firmy (oferenta)

 

Załącznik nr 1

(WZÓR)

OFERTA  NA  OBSŁUGĘ  BANKOWĄ  BUDŻETU  GMINY  KOSZYCE

 

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia   2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

W związku z ogłoszeniem dotyczącym obsługi bankowej budżetu Gminy Koszyce oraz jej

jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w okresie 3 lat  od dnia podpisania umowy składamy niniejszą ofertę:

 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

 

 1. koszt bieżącej obsługi rachunków   ...................... zł (słownie : ……………………….)

 1. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych  ………… % 

 1. oprocentowanie lokat krótkoterminowych  ……….. %  

 1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i akceptujemy w niej zawarte warunki.

 

 1. Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

 

 

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą .

 

 

 

Na  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

 

 

 

 

...................................................                        …………………………………………………

(Data)                                                                    ( podpis i pieczątka  osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

 

Szukaj

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Obywatelom Ukrainy

Pomoc Obywatelom Ukrainy

ePUAP

e_puap

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Sierpień 2022        Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl

aPUAP

e_puap

MKDNiS