Informacja dotycząca składania wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie Dobry Start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Print
Wednesday, 29 July 2020 11:30

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach przypomina, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia Dobry Start 300+

Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej.

W związku z COVID–19 należy bezwzględnie stosować się do powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych takich jak :

  • obowiązek zakrywania ust i nosa
  • dezynfekcja rąk
  • zachowywanie bezpiecznej odległości

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie się odbywać na podstawie dochodów rodziny za 2019 rok.

W razie zmiany sytuacji dochodowej rodziny w roku 2019 lub 2020 (utrata dochodu, uzyskanie dochodu, zmiana pracy), należy dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające te zmiany (świadectwo pracy, PIT-11, umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto/netto za drugi miesiąc po rozpoczęciu pracy). Rolnicy dołączają do wniosku kserokopie nakazów płatniczych za 2019 rok.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Ponadto informujemy, że w funduszu alimentacyjnym od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021 zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł