2020 Nabór uzupełniający Print
Tuesday, 20 April 2021 13:02

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Koszyce w roku 2020/2021 realizowała projekt pn : „ Remont drogi gminnej nr 160614K w km 0+000,00-0+370,00 w miejscowości Siedliska, Gmina Koszyce”.

Wniosek na w/w zadanie został złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 09.09.2020r. W dniu 14.12.2020r zawarto umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania w kwocie 68 598,00 zł co stanowi 59,99988% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z Wykonawcą robót -w dniu 01.12.2020r z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z terminem wykonania do 10.05.2021r na kwotę zadania 114 330,22 zł. W dniu 25.03.2021r zawarto z wykonawcą robót aneks zmniejszający zakres zadania, tym samym zmieniający nazwę zadania na „Remont drogi gminnej nr 160614K w km 0+050,00-0+370,00 w miejscowości Siedliska, Gmina Koszyce” jednocześnie obniżając kwotę zadania o zakres robót wyłączonych o 15 450,03 zł (koszt zadania 98 880,19zł). Dofinansowanie wykorzystane będzie proporcjonalnie do kosztów zadania.

Celem projektu było zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi, poprawa bezpieczeństwa, podwyższenie komfortu użytkowników.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 19.04.2021r. W efekcie droga zyskała nawierzchnię z betonu asfaltowego i utwardzone pobocza.

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Zdjęcia  i logo (002).docx)Zdjęcia i logo (002).docx812 Kb