Zmiany w podatkach od 2016 roku Drukuj
wtorek, 23 lutego 2016 15:01

W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r. zmianami w ustawach o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz Ordynacji podatkowej, Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy Koszyce informuje.

Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) – obecnie  6,10 zł  nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek. W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. pierwszej raty następującej po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej podatek).

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. 

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

• 1 ha (fizyczny) gruntów pod rowami (W)  =  0,2 ha przeliczeniowe  (do końca 2015 r. rowy nie posiadały przelicznika,   w związku z czym, podatnicy posiadający gospodarstwo rolne - powyżej 1 ha fiz. lub 1 ha przelicz. -  nie płacili za przedmiotowe grunty podatku).

• 1 ha gruntów rolnych zabudowanych (Br-R, Br-Ł, Br-Ps)  =  1 ha przeliczeniowy 

(do końca 2015r. grunty  rolne zabudowane  były  wg  klasy gruntu, np. RIIIa x 1,5).

 • 1 ha gruntów zadrzewionych  i zakrzewionych  na użytkach rolnych ( Lzr) = 0,20 ha przeliczeniowe – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

 

Ważne!

Od 2016r. jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie, zmieni się także powierzchnia gruntu w hektarach przeliczeniowych. 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować tym, że grunty rolne staną się gospodarstwem rolnym bądź też przestaną je tworzyć.

 

Przykład:

Podatnik posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha (użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha, czyli łącznie 0,95 ha fizycznych, co stanowi 1,125 ha przeliczeniowych:

(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W – brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych

W przedstawionej wyżej sytuacji w 2015 r. podatnik posiada gospodarstwo rolne, ponieważ jest właścicielem gruntów o pow. 1 ha  lub 1 ha przeliczeniowych i mógł korzystać ze zwolnienia z  opodatkowania budynków gospodarczych.

Ten sam podatnik od 1 stycznia 2016 r. będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych, jednak ich powierzchnia przeliczeniowa wyniesie 0,79 ha przeliczeniowych:

(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych. W sytuacji, o której mowa powyżej podatnik nie posiada gospodarstwa rolnego.