Podsumowanie XIX Sesji Rady Gminy Koszyce Drukuj
poniedziałek, 14 maja 2018 11:25

W dniu 11 maja odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Koszyce. Jej głównym tematem było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Rada Gminy oceniła realizację planów budżetowych w zakresie dochodów i wydatków w roku 2017.

Pierwsze głosowanie dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę. Przed głosowaniem nad absolutorium dla wójta Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, a Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej. Za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Koszyce Rada Gminy głosowała jednogłośnie – 14 obecnych na sesji radnych.

Przed przyjęciem uchwał zebrani wysłuchali informacji radnego sejmiku województwa małopolskiego Wojciecha Skuchy, który mówił o działaniach związanych z obwodnicą Koszyc oraz ze zmianami prowadzonymi w szpitalu w Proszowicach. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Gminy, który poinformował o zrealizowanych i planowanych zadaniach w gminie. Gmina przeprowadziła przetarg na budowę sali widowiskowej w Koszycach. Wpłynęła jedna oferta na kwotę ok. 4 mln. zł. Do końca lipca w Biskupicach powstanie świetlica wiejska, w trakcie realizowane jest zadanie dotyczące wymiany pieców. Wójt poinformował również o zgłoszonych wnioskach na remont kolejnych dróg. Gmina czeka na decyzję w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Koszyc. Jedna osoba złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce. Skarga ta została odrzucona przez sąd administracyjny.

Radni na XIX sesji jednogłośnie przyjęli dziewięć uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszyce za rok 2017

2. absolutorium dla Wójta Gminy Koszyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2017 rok

3. zmiany budżetu gminy na 2018 rok

4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Koszyce

5. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży

6. ustalenia na terenie gminy Koszyce odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

7. podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

8. podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

9.zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koszyce

 

Zdjęcia