Sesja Rady Miejskiej w Koszycach 14 grudnia 2020r. Print
Monday, 30 November 2020 12:24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszycach zawiadamia, że zwołuje sesję Rady Miejskiej w Koszycach, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali widowiskowej przy Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 32-130 Koszyce

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszycach zwołuje XI Sesję Rady Miejskiej w Koszycach, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku ( poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali widowiskowej przy Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 32-130 Koszyce,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Koszycach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  • przyjęcia programu osłonowego w zakresie pomocy społecznej „Posiłek w szkole i domu” na lata 2020-2023 w gminie Koszyce;
  • przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Koszyce;
  • zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • zwolnień w podatku od nieruchomości;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Koszyce;
  • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli;
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
  • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  • przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Koszycach na rok 2021;
  • przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej w Koszycach na rok 2021;
  • zmiany budżetu gminy na 2020 rok;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • uchwalenia budżetu Gminy Koszyce na 2021 rok;
  • wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Sesji.

W związku z sytuacją epidemiczną obrady sesji odbędą się z zachowaniem zalecanych obostrzeń sanitarnych, tj. maseczki na twarz, rękawiczki jednorazowe w odpowiedniej odległości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stefan Czarnecki