Podsumowanie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Koszycach - 14 grudnia 2020 Print
Thursday, 17 December 2020 08:02

XI sesja Rady Miejskiej w Koszycach z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyła się w dniu 14 grudnia 2020 roku, w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach. Uczestnikom obrad zapewniono środki ochrony indywidualnej w tym maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji. W sesji wzięli udział: Radni w pełnym składzie, 17 Sołtysów, Burmistrz Miasta i Gminy, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, Dyrektorzy Szkół, Kierownik MiGOPSu. Przebieg obrad był transmitowany.

Rada Miejska w dniu 14 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Koszyce na 2021 rok oraz uchwały w sprawach:

 1. przyjęcia programu osłonowego w zakresie pomocy społecznej „Posiłek w szkole i domu” na lata 2020-2023 w gminie Koszyce;
 2. przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Koszyce;
 3. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 5. zwolnień w podatku od nieruchomości;
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce;
 8. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli;
 9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
 10. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 11. przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Koszycach na rok 2021;
 12. przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej w Koszycach na rok 2021;
 13. zmiany budżetu gminy na 2020r;
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 15. wieloletniej prognozy finansowej.

Informację z okresu międzysesyjnego przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce. Na wstępie zaapelował do zgromadzonych o wspólne przestrzeganie zasad, o empatie i wzajemne zrozumienie w trudnym czasie pandemii. Następnie poinformował o najistotniejszych sprawach jakie w ostatnim czasie ( od ostatniej sesji) miały miejsce oraz o realizowanych i planowanych, istotnych dla społeczności gminnej zadaniach ze szczególną uwagą na zapisy projektu budżetu jaki jest przedkładany na dzisiejszej sesji, najistotniejsze sprawy to:

 1. modernizacja ujęcia wody w Modrzanach-Zagaje Książnickie – 1600000,00zł.;
 2. ujęcie wody w Koszycach, zlecono odwiert kolejnej 7 studni, na głębokości około 35 m, z bardzo wydajną ilością wody, ponad 20m3 na godzinę;
 3. odnawialne źródła energii, zakończony program w którym uczestniczyło 41 gmin, Liderem była gmina Kocmyrzów- Luborzyca, z naszej gminy zgłosiły się 32 gospodarstwa, głównie kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i 1 pompa ciepła.
 4. W najbliższym czasie, po nowym roku będą inwentaryzowane źródła ciepła we wszystkich wsiach, by mieć ogląd jaki jest stan, ile jest pieców węglowych, ile ekologicznych. Mamy około 1500 domów, w zależności od potrzeb będziemy pomagać chętnym gdzie aplikować o wymianę źródeł ciepła;
 5. drogi: na ostatniej sesji była informacja ze w ramach FOGRu zrobiliśmy 3 odcinki dróg w Koszycach, Dolanach i Łapszów, na ukończeniu jest budowa drogi wojewódzkiej, obwodnica Sokołowice- Koszyce, koszt to około 21 mln zł., województwo dostało 1mln dodatkowych funduszy, gmina i powiat miały wspólnie partycypować ale powiat się wycofał, do zapłaty mamy 1200000zł., z dróg samorządowych od p. Morawieckiego zrobiliśmy 2 drogi: Łapszów droga rozliczona 162 tys. zł., i Morsko około 1km. 950tys. zł., z oszczędności, otrzymaliśmy na dodatkową drogę w Siedliskach do połączenia drogi Malkowice- Sokołowice, jest po przetargu i do wykonania w przyszłym roku do maja – 370 m za 115 tys. zł..; ponadto tylko z budżetu zrobiliśmy 2 odcinki dróg, Książnice Małe droga dojazdowa do pól za 94 tys. zł i Rachwałowice 850m za 154tys. zł która domyka system połączeń drogowych, do drogi krajowej.
 6. W październiku br roku odbyły się konsultacje projektu koncepcji przebudowy drogi krajowej około 15 km z przedstawicielami samorządu , mieszkańców- nasze stanowisko od wielu lat jest takie: przebudowa istniejącej drogi, wzmocnienie, doświetlenie, poprawa bezpieczeństwa tak , natomiast proponowana obecnie przebudowa z I wersji z budową rond, wyburzeniem 11 domów i ekranami akustycznymi jest nie do przyjęcia. Od lat twierdzimy że jedynym wyjściem dla Koszyc, jeżeli chodzi o funkcjonalne rozwiązanie kłopotów komunikacyjnych jest budowa obwodnicy Koszyc, nie ma jej w programie obwodnic. Będziemy jednak dążyć do budowy obwodnicy.
 7. W oświacie robimy projekt w 2 szkołach w Centrum Oświatowym i Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich na kwotę około 540 tys. zł., w programie są przewidziane zajęcia rozwijające w kółkach oraz zakupy do pracowni multimedialnych, program realizowany będzie jeszcze w roku 2021. Niepokoi nas sytuacja ze oświata nie jest zainteresowana pisaniem projektów, wnioski pisze gmina, apeluje do oświaty by się zaangażowali w pozyskiwanie środków finansowych.
 8. W sprawie gazu po rozpoznaniu potrzeb wśród Mieszkańców zakład gazyfikacji z Krakowa podejmie decyzje gdzie zostanie zagospodarowany teren pod stację. Mamy 2 propozycje lokalizacji tj. Sokołowice i Włostowic. W odpowiednim czasie zapytamy Mieszkańców aby wydali ostateczną opinie co do lokalizacji stacji gazu w ich miejscowości.

Budżet na 2021 rok:

I. gospodarka wodno-ściekowa

 1. planowana jest modernizacja ujęcia wody na Witowie,
 2. wystąpienie do uczelni technicznej o wydanie ekspertyzy stanu sieci wodociągowej w Koszycach, która ma już 50 lat, oraz przygotowanie koncepcji co dalej, do tej pory było niewiele awarii ale dość istotne,; II. drogi – FDS zaplanowane 2 drogi 1) Siedliska od krzyża do drogi Nr 79, 2) Rachwałowice od drogi powiatowej do drogi gminnej w Rachwałowicach w kierunku Filipowic., z FOGRu Marszałek przewiduje 11mln przewiduje na remont dróg jak się pokażą kryteria wybierzemy drogi., z powodzi: 2 drogi: 1) do ujęcia wody w Modrzanach oraz 2) w Sokołowicach między Starą Wsią a Kępą Sokołowską.,

III. świetlice wiejskie: zgłoszonych do projektu budżetu 3, wybrana została jedna w Morsku w związku z możliwością dofinansowania z powstałego funduszu dla wsi popegeerowskich, (100% dotacji).,

IV. oświata- przez gminę przygotowywany jest duży wniosek na około 5 mln. zł. w COŚ Koszyce- między innymi wymiana stolarki, pompa ciepła, docieplenie oraz w Książnicach Wielkich wymiana kotłowni, stolarki , docieplenie, zwracaliśmy się do p. Premiera o bon inwestycyjny ale nie dostaliśmy.

V. po raz trzeci ponawiamy wniosek o park we Włostowicach, czekamy na decyzje. Łącznie te zadania tworzą kwotę około 6.7 mln zł. w stosunku do projektowanych wydatków budżetowych w wys. około 29 mln. zł., stanowi ponad 20 % tylko na zadania inwestycyjne. W sytuacji gospodarczej, społecznej, epidemicznej w jakiej się znajdujemy jest to dużo w mojej opinii.

Prócz tych zadań jest kilka mniejszych ale równie istotnych: duży projekt rehabilitacyjny w Książnicach Małych, również dla Mieszkańców – 80 tys. zł, utworzenie miejsc dla grup rowerowo-pieszych w Sokołowicach i w Koszycach z dużym zaangażowaniem związku wędkarskiego finansowany z funduszy pozyskanych z CENOMY- 40 tys. zł. , wstępne prace przy parku w Koszycach z inicjatywy Rady Miasta, zagospodarowanie terenu wokół remizy – świetlicy w Książnicach Wielkich, ponadto cały szereg zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zadań jest sporo, były omawiane na wspólnych komisjach Rady Miejskiej, są realne do wykonania, jeżeli wspólnie będziemy dążyć do ich realizacji.

W sprawach różnych między innymi Sołtysi poruszyli sprawy dotyczące odbioru odpadów w tym popiołu, planu zagospodarowania przestrzennego gminy, petycji złożonej w spawie zrównania świadczenia kompensacyjnego (diet) dla radnych i Sołtysów.

Pełna transmisja obrad na stronie internetowej: www.koszyce.gmina.pl