Ogólna charkaktersystyka gminy
Print

Gmina Koszyce jest gminą typu miejsko - wiejskiego , położoną na północno – wschodnim skraju województwa małopolskiego wzdłuż lewego brzegu Wisły. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 66,5 km². Liczba ludności –5870. Ilość wsi - 20, sołectw – 19 (różnica w ilości wsi i sołectw bierze się stąd, że w 2003 roku mieszkańcy Malkowic i Siedlisk podjęli wspólną uchwałę o połączeniu tych 2 wsi w jedno sołectwo – wybierają jednego sołtysa i 1 radę sołecką).

Dominującym źródłem dochodów mieszkańców gminy jest rolnictwo. Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 5819 ha, w tym gruntów ornych jest 4800ha. Na terenie gminy jest 1421 gospodarstw rolnych, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 3,9 ha. Dominującym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż (58% powierzchni zasiewów), natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje produkcja żywca wieprzowego i produkcja prosiąt.

W ostatnich latach notuje się ponad trzykrotny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno, której w ubiegłym roku było w uprawie 385 ha. Największą powierzchnię w strukturze upraw zajmuje pszenica – średniorocznie około 1500 ha. Z upraw roślin przemysłowych największa powierzchnię zajmuje tytoń (głównie papierosowy jasny typu „virginia”) - 175 ha, rzepak - około 40 ha i buarak cukrowy – około 30 ha.

Gmina Koszyce dysponuje b. dobrymi glebami głównie są to czarne ziemie, gleby brunatne, mady i rędziny - ponad 73% gleb należy do klas bonitacyjnych od I do III, stąd też i potencjał produkcyjny jest wysoki. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Gmina Koszyce kieruje się zasadą rozwoju proekologicznego - na terenie gminy mogą być lokalizowane zakłady produkcyjne, przetwórcze lub usługowe tylko nieuciążliwe dla środowiska .

Największym na terenie gminy zakładem produkcyjnym jest ZPH ADER we Włostowicach - Zakład Pracy Chronionej, zajmujący się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej i rolnej, kosmetyków, motoryzacji itp. Ponadto istnieje na terenie gminy piekarnia, 2 stacje benzynowe, 1 stacja paliwowa z gazem płynnym, zakład poboru kruszyw z koryta rzeki Wisły i produkcji betonu, restauracja, ciastkarnia, 35 placówek handlowych oraz kilkanaście punktów usługowych. W Koszycach istnieje oddział Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego prowadzący obsługę bankową Urzędu Gminy, podmiotów gospodarczych i mieszkańców. W Rachwałowicach uruchomiona została pod koniec 2004 roku gorzelnia produkująca „bioetanol” na potrzeby przemysłu paliwowego (w ostatnim okresie czasu zawiesiła działalność w związku z nierozwiązanym problemem utylizacji ścieków przemysłowych i utratą płynności finansowej).

W Gminie Koszyce zlokalizowane są 2 szkoły: – w Koszycach funkcjonuje Centrum Oświatowe z ilością 485 uczniów obejmujące przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, natomiast w Książnicach Wielkich działa tyko szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w której uczy się 101 dzieci .

W budynku Urzędu Miasta i Gminy mają siedzibę dwie jednostki organizacyjne gminy jakimi są Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w budynku UG mają swe siedziby organizacje kombatanckie, przedstawicielstwo Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

W gminie istnieje 5 jednostek OSP, w tym 4 wyposażone w samochody. Wiodącą jednostką jest OSP Koszyce należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wyposażona oprócz samochodów gaśniczych również w samochód i sprzęt ratownictwa technicznego, która średnio rocznie wykonuje ponad 100 akcji ratowniczych przy wypadkach i kolizjach drogowych

Na terenie gminy znajduje się 5 kościołów katolickich stanowiących obiekty zabytkowe. Najcenniejszy zabytek stanowi ołtarz w kościele w Książnicach Wielkich wykonany w pracowni Wita Stwosza w formie poliptyku z drewna lipowego, będący pomniejszoną kopią ołtarza w Katedrze Mariackiej w Krakowie. Kościeły w Witowie i Przemykowie mają swój początek na przełomie XIII i XIV wieku ( z tego okresu pochodzą fragmenty prezbiteriów ), a w kościele w Witowie odkryto ostatnio ( i odrestaurowano ) zabytkowa polichromię z XVI wieku. Natomiast kościół w Rachwałowicach jest jedynym w okolicy w pełni drewnianym kościołem krytym gontem.

W ostatnich latach następuje systematyczne ubożenie mieszkańców powodowane drastycznym spadkiem cen produktów rolnych i wzrostem bezrobocia. Na koniec ubiegłego roku ilość zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 261 osób. Na koniec 2008r. spadła poniżej 200 osób.

Nadzieje na ożywienie gospodarcze stwarza wybudowany most na rzece Wiśle i  drogi dojazdowe do tego mostu z obydwu stron Wisły a także oddana do użytku Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej.

W 2003 roku w trakcie prac archeologicznych prowadzonych przez studentów i naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryto w Witowie ślady osady obronnej z X wieku przed nasza erą.

Rada Miejska w Koszycach liczy 15 radnych. W ramach Rady powołano 5 komisji:

Komisję Rewizyjną, Komisję Finansów i Gospodarki, Komisję Porządku i Spraw Socjalnych, Komisję Ochrony Środowiska oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Funkcję Przewodniczącego Rady w obecnej kadencji pełni Pan Stefan Czarnecki.

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz. Od 1990 roku nieprzerwanie funkcję tę pełni Pan Stanisław Rybak.