KOMUNIKAT - PRZYPOMNIENIE o możliwości składania wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszyce Print
Ogłoszenia
Friday, 05 November 2021 14:07

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej nr XIII/154/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszyce z dnia 21 września 2021 roku i zamieszczeniem ogłoszenia/obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,2000852,obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-koszyce-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium-uwarunkowan-.html. obserwując niewielkie zainteresowanie mieszkańców składaniem wniosków do przedmiotowej zmiany studium, Urząd Miasta i Gminy Koszyce przypomina o możliwości składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego ale nie jest aktem prawa miejscowego, jest to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.