Archiwum
 
   
Aktualności - październik 2009
     
Praca dla każdego 26 października 2009

W dniu 01.01.2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach rozpoczął realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem "Praca dla każdego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym tegorocznego projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności poprzez udział w zajęciach.
 2. Zmiana charakterystycznej postawy bierności, niezaradności oraz przygotowanie BO do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających poszukiwanie pracy.
 3. Zdobycie przez beneficjentów niezbędnej wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych.
 4. Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.
 5. Doskonalenie umiejętności zawodowych.
 6. Zatrudnienie nowego pracownika socjalnego, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności pracy socjalnej na terenie gminy Koszyce.

Do projektu zakwalifikowano osiem osób, które spełniały następujące kryteria: zamieszkują na terenie gminy Koszyce, znajdują się pod opieką GOPS Koszyce min. 1 rok, pozostają bez zatrudnienia, są w wieku aktywności zawodowej oraz wyrażają zgodę na udział w projekcie.

W realizacji działań projektowych zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

Nasze wsparcie miało charakter kompleksowy. Uczestnicy zostali wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne zaistnienie na rynku pracy. Aby działania przyniosły zamierzony efekt na czas realizacji kontraktów zatrudniony został psycholog (aktywizacja społeczna), doradca zawodowy (aktywizacja zawodowa) oraz przeprowadzone zostały 2 szkolenia (aktywizacja edukacyjna).

Sukcesem projektu jest:

 • wyposażenie 8 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia;
 • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych;
 • zwiększenie zaufania we własne siły;
 • rozwój zdolności motywacyjnych;
 • ukończenie projektu przez 8 uczestników;
 • zwiększenie kadry pracowników pomocy społecznej.

Zakończenie realizacji projektu systemowego "Praca dla każdego" przewidziano na 31.12.2009 roku.

23 października uczestniczki projektu zakończyły cykl zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym otrzymując odpowiednie zaświadczenia.

W dniu 26.10.2009 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działania w ramach zrealizowanego w projekcie zadania: Aktywna integracja.

W spotkaniu uczestniczyły władze gminy: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz Nawrot, Wójt Gminy - Pan Stanisław Rybak, sekretarz Gminy – Pan Andrzej Gąsior, Skarbnik Gminy – Pani Janina Nowak, Panie uczestniczące w projekcie "Praca dla każdego" oraz Kierownik GOPS - Pani Wiesława Niedziela wraz z pracownikami ośrodka. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik GOPS, która powitała uczestników spotkania i zapoznała zgromadzonych z realizacją projektu systemowego w 2008 roku (pn.: "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo w gminie Koszyce") oraz projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku "Praca dla każdego".

Po zakończonej przez Kierownika GOPS prezentacji Wójt Gminy Koszyce - Pan Stanisław Rybak wręczył beneficjentkom uczestniczącym w projekcie "Praca dla każdego" pamiątkowe dyplomy oraz książki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Małgorzata Papier

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć

 

 

Copyright © 2003 - 2008 Urząd Gminy Koszyce. Wszelkie prawa zastrzeżone.